Regulamin

WARUNKI I ZASADY
SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM LOVESTORE.BARBARELLA.PL
-REGULAMIN-

Sklep Internetowy LoveStore.Barbarella.pl  działający pod adresem http://www.LoveStore.Barbarella.pl jest platformą prowadzoną przez firmę: Barbarella.pl - Joanna Keszka, ul. Wąwozowa 25 m 35, 02-796 Warszawa, NIP: 739-297-39-64, REGON: 141 601 664, komórka: 797-409-330, E-mail: lovestore@barbarella.pl. Stroną dokonującą zakupu w Sklepie Internetowym LoveStore.Barbarella.pl może być pełnoletnia osoba fizyczna lub firma, zwana dalej Klientem.

SŁOWNICZEK:

Sklep Internetowy LoveStore.Barbarella.pl – sklep działający pod adresem http://www.LoveStore.Barbarella.pl, sprzedający produkty znajdujące się w jego ofercie za pośrednictwem Internetu;

Magazyn – miejsce, w którym następuje kompletowanie zamówień Klientów; magazyn prowadzony jest przez Barbarella.pl

Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Sklep Internetowy LoveStore.Barbarella.pl skompletuje zamówienie i przekaże do wysłania z magazynu za pośrednictwem poczty lub kuriera, na adres wskazany przez Klienta;

Newsletter – gazetka (elektroniczna) wydawana periodycznie przez Sklep Internetowy LoveStore.Barbarella.pl , w której zamieszczane są m.in. informacje na temat oferty Sklepu Internetowego LoveStore.Barbarella.pl  oraz o promocjach i konkursach.

Baza Sklepu Internetowego – baza zawierająca dane na temat przeprowadzanych transakcji oraz towarów, które są oferowane w Sklepie Internetowym LoveStore.Barbarella.pl . W bazie przechowywane są również dane na temat Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego LoveStore.Barbarella.pl . służące do realizacji składanych przez nich zamówień. 

Koszyk – element Sklepu Internetowego LoveStore.Barbarella.pl , za pomocą którego Klient precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: ilość produktów, adres dostawy, sposób dostawy, sposób płatności, itp.

Strona produktowa – strona w Sklepie Internetowym LoveStore.Barbarella.pl , na której przedstawione są informacje na temat produktu.

Podmiot realizujący płatność – zewnętrzny w stosunku do Sklepu Internetowego LoveStore.Barbarella.pl  podmiot, pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu elektronicznego, przelewu bankowego lub płatności kartą kredytową.

§ 1.
Warunki realizacji zamówienia

1. Przed dokonaniem zakupów w Sklepie Internetowym LoveStore.Barbarella.pl  Klient ma obowiązek zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu. Składając zamówienie Klient potwierdza, iż zapoznał się z regulaminem Sklepu Internetowego LoveStore.Barbarella.pl  i akceptuje go.

2. Klient może składać zamówienia przez 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej http://www.LoveStore.Barbarella.pl. Klient składa zamówienie, wskazując na produkt, którym jest zainteresowany, za pomocą opcji „DO KOSZYKA”, a następnie w Koszyku wskazuje sposób odbioru i płatności za zamówienie.

3. Zamówienia realizowane są wyłącznie na terenie Polski

4. Klient składając zamówienie, zawiera umowę sprzedaży zamawianych towarów ze Sklepem Internetowym LoveStore.Barbarella.pl .

5. W zamówieniu (w Koszyku), Klient wskazuje:

 • zamawiany towar, wariant towaru (np. kolor, aromat, rozmiar itp. – jeżeli jest podany dla danego towaru) i ilość sztuk,
 • adres, na jaki ma być dostarczony towar oraz numer telefonu do odbiorcy,
 • sposób dostawy;
 • sposób płatności;
 • dane kontaktowe zamawiającego: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu

6. Podstawą do przyjęcia zamówienia jest prawidłowo wypełniony formularz koszyka, zawierający prawdziwe i kompletne dane.

7. Dostawa zamówionego towaru zostanie zrealizowana tylko wtedy, kiedy zamawiany towar znajduje się w Magazynie Sklepu Internetowego LoveStore.Barbarella.pl  lub jeżeli Sklep Internetowym LoveStore.Barbarella.pl będzie miał możliwość sprowadzenia zamawianego towaru. W razie wątpliwości, co do czasu wysyłki lub dostępności towaru, należy skontaktować się ze Sklep Internetowym LoveStore.Barbarella.pl przed złożeniem zamówienia.

8. Zamówienie zostanie dostarczone na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu.

9. Możliwość skorzystania przez Klienta ze sposobu realizacji zamówienia określonego w punkcie powyżej może być czasowo blokowana, z uwagi na nieprzewidziane okoliczności, między innymi takie jak: strajki, problemy z terminową dostawą zamówień przez dostawcę świadczącego usługi pocztowe/kurierskie itp.

10. Sklep Internetowy LoveStore.Barbarella.pl  nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru lub realizacji zamówienia, wynikające z błędnie podanego przez Klienta lub niedokładnego adresu dostawy.

11. Jeśli w Magazynie Sklepu Internetowego LoveStore.Barbarella.pl  zabraknie produktu/produktów objętych zamówieniem Klienta, a domówienie ich od dostawców nie będzie możliwe w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Sklep Internetowy LoveStore.Barbarella.pl  wyśle do Klienta wiadomość, na adres email podany przez Klienta, z prośbą o podjęcie decyzji, dotyczącej dalszego postępowania w sprawie zamówienia.

12. W przypadku, gdy Sklep Internetowy LoveStore.Barbarella.pl  otrzyma informację, że realizacja częściowa lub całego zamówienia nie będzie możliwa, może podjąć decyzje o podziale zamówienia i wysłaniu części produktów lub o jego anulowaniu.

13. Jeśli zamówienie zostanie podzielone z powodu braku produktów, Klient ponosi tylko koszty dostarczenia pierwszej przesyłki. Koszty dostarczenia pozostałych przesyłek wynikających z nowych zamówień powstałych w wyniku podzielenia zamówienia pierwotnego, ponosi Sklep Internetowy LoveStore.Barbarella.pl.

14. Niezależnie od uprawnień opisanych powyżej, w przypadku braku towaru w Magazynie i braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sklep Internetowy LoveStore.Barbarella.pl  ma prawo do odstąpienia od realizacji umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od daty jej zawarcia. Jeżeli przewidywany termin realizacji zamówienia jest dłuższy niż 30 (trzydzieści) dni, Sklep Internetowy LoveStore.Barbarella.pl  ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie przewidzianym do realizacji danego zamówienia. Jeśli zapłata za towar nastąpiła z góry – Sklep Internetowy LoveStore.Barbarella.pl  zwróci Klientowi należność za towar, w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych od anulowania zamówienia.

§ 2.
Ceny towarów

1. Sklep Internetowy LoveStore.Barbarella.pl  zamieszcza informacje na temat swojej oferty na stronie http://www.LoveStore.Barbarella.pl  i oferuje towary znajdujące się w bazie Sklepu Internetowego LoveStore.Barbarella.pl , za pośrednictwem Internetu;

2. Ceny na stronie Sklepu Internetowego LoveStore.Barbarella.pl  zamieszczone przy oferowanym produkcie:

 • zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;
 • nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki;
 • nie zawierają informacji na temat ewentualnych opłat celnych.

3. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana na stronie Sklepu Internetowego LoveStore.Barbarella.pl  w chwili składania zamówienia przez Klienta;

4. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest na stronie http://www.LoveStore.Barbarella.pl , po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia oraz formy płatności.

5. Sklep Internetowy LoveStore.Barbarella.pl  zastrzega sobie prawo do dokonania na bieżąco zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży i będą one realizowane na zasadach dotychczasowych.

6. Promocje i zniżki w Sklepie internetowym LoveStore.Barbarella.pl  nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej. Jeżeli np. system komputerowy, w wyniku błędu, omyłkowo przy składaniu zamówienia połączy dwie lub więcej promocji zamówienie to zostanie anulowane.

7. Ceny towarów obowiązujące w Sklepie Internetowym LoveStore.Barbarella.pl  obowiązują jedynie przy złożeniu zamówienia indywidualnie przez Klienta towaru za pośrednictwem Internetu na stronie internetowej: http://www.LoveStore.Barbarella.pl.

§ 3.
Modyfikacja zamówienia

 1. Zmian w zamówieniu Klient może dokonywać aż do momentu wysłania zamówienia do Klienta.

2. Po złożeniu zamówienia zmiany można dokonać kontaktując się za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres butik@barbarella.pl z Działem Obsługi Klientki Sklepu Internetowego LoveStore.Barbarella.pl .

3. Zmiany mogą dotyczyć: rezygnacji z całości zamówienia bądź jego części, a także zmiany w adresie dostawy zamówienia pocztą lub za pośrednictwem kuriera. W przypadku rezygnacji z zamówienia, jeżeli zapłata za towar została dokonana z góry, zwrot należności nastąpi w terminie 14 (czternaście) dni roboczych od dnia otrzymania rezygnacji Klienta, na konto Klienta, z którego płatność została dokonana. Jeżeli Klient nie posiada własnego konta bankowego należność zostanie zwrócona przekazem pocztowym na adres przez niego wskazany.

§ 4.
Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia

 1. Zapłaty za towar, który ma być dostarczony na terenie Polski można dokonać:

 • osobiście, gotówką w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem Poczty Polskiej lub Firmy Kurierskiej. W tym przypadku, realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia na stronie Sklepu Internetowego LoveStore.Barbarella.pl ;
 • przelewem elektronicznym, bankowym lub kartą kredytową – realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta, po otrzymaniu przez Sklep Internetowy LoveStore.Barbarella.pl  potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez Podmiot realizujący tę transakcję;

2. W przypadku wybranych produktów lub kategorii produktowych Sklep Internetowy LoveStore.Barbarella.pl  zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych sposobów dostarczenia zamówień lub form dokonania zapłaty za zamówienie.

§ 5.
Czas realizacji zamówień

1. W koszyku Sklepu Internetowego LoveStore.Barbarella.pl  widnieje informacja o czasie wysłania (w dniach roboczych) zamówienia z Magazynu. Jest to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji (zgodnie z § 1) do chwili przekazania zamówienia do wysłania przez Pocztę Polską lub przez Firmę Kurierską. Czas realizacji całego zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych towarów.

2. Zamówienie na terenie Polski może być dostarczone za pośrednictwem Poczty Polskiej lub Firmy Kurierskiej pod wskazany w formularzu zamówieniowym adres pocztowy.

3. Sklep Internetowy LoveStore.Barbarella.pl  nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy, z uwagi na okoliczności, które nie są od niego zależne.

§ 6.
Warunki reklamacji (zgłoszenie niezgodności towaru z umową)

1. Sklep Internetowy LoveStore.Barbarella.pl  w ciągu 14 (czternaście) dni roboczych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania;

2. Warunkiem koniecznym, aby Sklep Internetowy LoveStore.Barbarella.pl  rozpatrzył reklamację jest:

 • dostarczenie reklamowanego towaru (czystego, w oryginalnym opakowaniu, ze wszystkimi instrukcjami i akcesoriami) należycie zabezpieczonego w twardym kartonowym pudle na czas transportu,
 • dostarczenie dowodu zakupu (paragon lub faktura VAT)
 • dostarczenie dokładnego opisu reklamacji (skrótowe opisy typu „zepsuty” lub „nie działa” nie będą akceptowane)

3. Klient przesyła reklamowany towar na własny koszt za pośrednictwem Poczty Polskiej (paczka ekonomiczna) na adres: LoveStore.Barbarella.pl , ul. Kocjana 1A/47, 01-473 Warszawa.

4. Jeżeli wskutek niedbałego zapakowania odsyłanego towaru zostanie on zniszczony lub uszkodzony w czasie transportu, sklep zastrzega sobie prawo do pomniejszenia kwoty zwrotu o wartość wyrządzonej szkody.

5. Brak spełnienia powyższych warunków może spowodować nieuwzględnienie reklamacji towaru i jego odesłanie na koszt klienta.

6. Sklep Internatowy LoveStore.Barbarella.pl  nie przyjmuje żadnych przesyłek wysłanych za pobraniem ani towarów odesłanych w kopertach.

7. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sklep Internetowy LoveStore.Barbarella.pl  naprawi lub wymieni Klientowi reklamowany towar na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany towar w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych od daty rozpatrzenia reklamacji;

8. Jeżeli reklamacja jest zasadna, sklep zwraca koszty odesłania towaru w formie uzgodnionej przez klienta (rekompensata w towarze lub zwrot pieniędzy przelewem na konto).

9. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty zakupu o ile w ciągu dwóch miesięcy od momentu stwierdzenia niezgodności towaru z umową zawiadomi Sklep Internetowy LoveStore.Barbarella.pl  w formie pisemnej o stwierdzonej niezgodności.

§ 7.
Warunki gwarancji

 1. Towary sprzedawane przez Sklep Internetowy LoveStore.Barbarella.pl  mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta towaru bądź dystrybutora. Sklep Internetowy LoveStore.Barbarella.pl  nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane towary.

2. W przypadku towaru, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Klient może reklamować nieprawidłowości dostarczonego towaru:

 • korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji, w tym wypadku Klient reklamuje sprzęt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji) a Sklep Internetowy LoveStore.Barbarella.pl  jest tylko pośrednikiem przekazującym reklamację. Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do Sklepu Internetowego LoveStore.Barbarella.pl ;
 • korzystając z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy, Sklepu Internetowego LoveStore.Barbarella.pl , w związku z niezgodnością towaru z prezentacją produktu.

§ 8.
Prawo odstąpienia od umowy / Zwrot towaru

1. Klient może zrezygnować z zamówienia, które nie zostało jeszcze wysłane do Klienta:, kontaktując się telefonicznie z Działem Obsługi Klientki.

2. Towar zamówiony w Sklepie Internetowym LoveStore.Barbarella.pl  można zwrócić bez podawania przyczyny w ciągu 14 (czternaście) dni roboczych od otrzymania zrealizowanego zamówienia, pod warunkiem, że :

 • jest nierozpakowany
 • jest nieużywany
 • jest oryginalnie zapakowany
 • nie jest uszkodzony.

3. Ze względu na higienę osobistą (lub prawa autorskie) niektóre artykuły mogą zostać wyłączone z prawa do zwrotu z oczywistych przyczyn, np:

 • rozpakowane z fabrycznego opakowania (np. z folii) nagrania wizualne lub audialne,
 • Bielizna i rajstopy, które były używane
 • Kremy, balsamy, olejki do masażu, lubrykanty, pudry, żele, kosmetyki, zapachy, prezerwatywy – jeżeli zostały otwarte, a nie są wadliwe.

4. Klient może dokonać zwrotu zakupionego towaru, na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie, jeżeli w terminie 14 (czternaście) dni od daty otrzymania zrealizowanego zamówienia złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz zwróci odebrany towar. Konieczne jest złożenie oświadczenia zwrotu (wzór znajduje się na końcu regulaminu) oraz dołączenie dowodu zakupu (paragon, faktura VAT).

5. W oświadczeniu zwrotu Klient może wskazać, czy oczekuje zwrotu pieniędzy, czy wymiany na inny produkt. W tym drugim wypadku w oświadczeniu należy podać nazwę (i ewentualnie wariant, np. kolor, aromat) wybranego produktu. Klient pokrywa ewentualną różnicę w cenie oraz koszty kolejnej wysyłki.

6. Rezygnacji, zgodnie z punktem powyżej, można dokonać z całości lub jego części po odebraniu przesyłki dostarczonej Pocztą Polską lub Kurierem. Wówczas zamówienie należy odesłać na adres Barbarella.pl, ul. Wąwozowa 25 m 35, 02-796 Warszawa, w ciągu 14 (czternastu) dni, licząc od dnia odebrania przesyłki;

7. Towar musi być zwrócony w stanie niezmienionym, tzn: nieużywany, czysty, niezniszczony, pozbawiony zapachu, posiadający metki i etykiety, instrukcje, oryginalne niezniszczone pudełko i inne elementy, które posiadał w momencie sprzedaży.

8. Do zwracanego towaru należy dołączyć również ewentualne otrzymane gratisy – w stanie nieużywanym i niepogorszonym, z metkami.

9. Klient musi zadbać o chroniące opakowanie na czas transportu. (Klient zobowiązany jest zapakować odsyłany towar w odpowiednio zabezpieczone, sztywne, kartonowe pudło, chroniące towar na czas transportu.).

10. Jeżeli wskutek niedbałego zapakowania odsyłanego towaru zostanie on zniszczony lub uszkodzony w czasie transportu, sklep zastrzega sobie prawo do pomniejszenia kwoty zwrotu o wartość wyrządzonej szkody.

11. Klient dostarcza zwracany towar do sklepu na swój koszt.

12. Sklep Internatowy LoveStore.Barbarella.pl  nie przyjmuje żadnych przesyłek wysłanych za pobraniem ani towarów odesłanych w kopertach.

13. Brak spełnienia przez Klienta warunków opisanych w tym paragrafie może spowodować nieuwzględnienie zwrotu i jego odesłanie na koszt Klienta.

14. Jeżeli następuje zwrot towarów premiowanych darmową wysyłką, zwracana kwota zostanie pomniejszona o rzeczywiste koszty wysyłki.

15. W przypadku zwrotu zamówienia dostarczonego pocztą lub kurierem Sklep Internetowy LoveStore.Barbarella.pl :

 • zwraca Klientowi należność za odesłany towar w ciągu 14 (czternastu) dni, licząc od dnia odebrania przesyłki, jeśli zapłata za towar nastąpiła z góry;
 • przyjmie zwrot, gdy zostanie on odesłany za pośrednictwem Poczty Polskiej (paczka ekonomiczna) na adres Barbarella.pl, ul. Wąwozwa 25 m 35, 02-796 Warszawa;
 • nie przyjmuje paczek odesłanych za pobraniem.

16. Wszelkie płatności następują poprzez zapłatę sumy nominalnej wyrażonej w złotych polskich. W przypadku, gdy płatność zamówienia została wykonana z rachunku bankowego prowadzonego w walucie obcej zwrot należności, zostanie zrealizowany na wskazany rachunek bankowy w polskich złotych i następnie przeliczony na walutę, w której prowadzony jest dany rachunek bankowy przeliczony według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia wykonywania uznania.

§ 9.
Newsletter Sklepu Internetowego LoveStore.Barbarella.pl

1. Klient ma możliwość zaprenumerowania Newslettera Sklepu Internetowego LoveStore.Barbarella.pl .

2. Newsletter jest wysyłany tylko do osób, które wyraziły chęć jego otrzymywania.

3. Klient dokonując prenumeraty Newslettera wyraża zgodę na dostarczanie do niego przez Sklep Internetowy LoveStore.Barbarella.pl  korespondencji drogą elektroniczną, a także wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w niezbędnym w tym celu zakresie.

4. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera.

§ 10.
Dane osobowe

1. Dokonanie zakupu w Sklepie Internetowym LoveStore.Barbarella.pl  przez Klient oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacją zamówień dokonywanych w Sklepie Internetowym LoveStore.Barbarella.pl . Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

3. Zgodne z ww. ustawą, Klienci Sklepu internetowego LoveStore.Barbarella.pl  mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.

4.  Sklep zastrzega sobie prawo do wysyłania dodatkowych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zaakceptowały Regulamin. Chodzi o informacje pomocne w procesie zakupów, związane z planowanymi zakupami, rejestracją, pomocą w wyborze produktów itp.

5. Dokonanie zakupu przez Klienta oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie przez LoveStore.Barbarella.pl  jego danych osobowych w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji w Sklepie zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997

§ 11.
Postanowienia końcowe

1. Obecność towaru na stronach Sklepu Internetowego LoveStore.Barbarella.pl  nie oznacza dostępności towarowej i możliwości realizacji zamówienia.

2. Towary prezentowane na stronach Sklepu Internetowego LoveStore.Barbarella.pl  nie stanowią oferty w myśl Kodeksu Cywilnego.

3. Sklep Internetowy LoveStore.Barbarella.pl  nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie emaili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

4. Do wad fizycznych nie zalicza się różnic w wyglądzie. Kolory i wykończenia towarów prezentowanych w ofercie sklepu mogą nieznacznie różnić się od wyglądu artykułu w rzeczywistości. Opakowanie produktu może się różnić od prezentowanego na zdjęciu - chyba że główne cechy opakowania są wyraźnie opisane. Może wynikać to ze stosowanych technik fotograficznych, zastosowania innych technologii przez producenta, zmian opakowań przez producenta lub ustawień parametrów monitora. Takie różnice nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego towaru w Sklepie Internetowym LoveStore.Barbarella.pl .

5. Sklep Internetowy LoveStore.Barbarella.pl  dokłada należytej staranności, aby treść oferty sprzedaży towarów jak najdokładniej odpowiadała rzeczywistości. Z uwagi na możliwość wystąpienia błędów podczas dokonywanej aktualizacji (np. cen, konfiguracji, itd.) – ewentualne rozbieżności zostaną skorygowane w trakcie realizacji zamówienia.

6. Ceny podane w Sklepie Internetowym LoveStore.Barbarella.pl  są ważne tylko w ofercie internetowej (nie obowiązują w sprzedaży bezpośredniej prowadzonej przez Barbarella.pl) i nie podlegają dodatkowym rabatom, które mogą w danym czasie obowiązywać w sprzedaży bezpośredniej prowadzonej przez Barbarella.pl.

7. Sklep Internetowy butik.barbarella zastrzega sobie prawo do wycofania artykułów ze sprzedaży, zmiany cennika wysyłki oraz zmiany cen towarów (ceny w już złożonych zamówieniach pozostają takie, jak w chwili złożenia zamówienia).

8. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych w trakcie transportu do Klienta będą uwzględniane jedynie w przypadku sprawdzenia przez klienta zawartości przesyłki w chwili jej odbioru. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji jest przesłanie na adres naszej firmy protokołu reklamacyjnego spedytora spisanego w obecności kuriera dostarczającego przesyłkę.

9. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).

10. Wszystkie nazwy towarów oferowanych do sprzedaży przez Sklep Internetowy LoveStore.Barbarella.pl  są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).

11. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 28 lutego 2019.

12. Sklep Internetowy LoveStore.Barbarella.pl  zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany niniejszych Warunków i Zasad sprzedaży obowiązują od daty opublikowania ich na stronie http://www.LoveStore.Barbarella.pl . Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia niniejszego regulaminu będą realizowane na podstawie dotychczasowych zasad.


******************************************************
- WZÓR OŚWIADCZENIA- 
Oświadczenie dotyczące zwrotu towaru

DO: Barbarella.pl, ul. Wąwowzowa 25 m 35, 02-796 Warszawa

Imię i nazwisko Klienta:....................
Adres korespondencyjny:....................
Adres mailowy:....................
Telefon:....................

Niniejszym, oświadczam, iż zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny odstępuje we wskazanym poniżej zakresie od umowy, którą zawarłem/am w dniu .............r. i dokonuję zwrotu towarów.    

Numer zamówienia zwracanego:....................       
Nazwa, ilość i wartośc produktu zwracanego: ....................
Nazwa, ilość i wartośc produktu zwracanego: ....................
Nazwa, ilość i wartośc produktu zwracanego: ....................
                
Oczekuję (niepotrzebne skreślić):
A. WYMIANY NA INNY PRODUKT:
nazwa produktu (kolor/aromat):....................
ilość:....................
wartość:....................
        
B. ZWROTU PIENIĘDZY
na konto bankowe nr:....................
dane właściciela konta bankowego:....................
(Numer konta należy podać, jeśli zamówienie dostarczone było przesyłką pocztową lub kurierską płatną przy odbiorze, w przypadku zamówień opłaconych z góry zwrot nastąpi na konto, z którego płatność została dokonana.)
                            
Data i podpis Klienta....................

 

 

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie.
Możesz określić warunki przechowywania, dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij